login icon
english icon
AA

Prosedyre for å søke biologiske slektninger i Thailand

Både sentralmyndighetene i Thailand og vår samarbeidspartner Holt Sahathai Foundation (HSF) har ansatte som jobber med etteradopsjon, som veiledning av adopterte, og søk etter biologisk familie.

Verdens Barn har foreløpig ingen erfaring med samarbeid med sentralmyndighetenes etteradopsjonsavdeling. Dette fordi så å si alle hittil som er adoptert fra Thailand, og som har søkt etter sin biologiske familie, har vært adoptert via HSF. Det som står nedenfor vil derfor mest dreie seg om praksisen i slike saker hos HSF. Begge etteradopsjonsavdelingene jobber imidlertid etter samme regelverk, så mye av det som skrives vil være tilsvarende hos sentralmyndighetenes etteradopsjonsavdeling, med unntak av at sentralmyndighetene som regel ikke praktiserer oppsøkende virksomhet i samme grad som HSF, når man søker etter biologisk familie.

Om man er adoptert fra Thailand, og vurderer å finne ut om der er mer informasjon om en selv, eller biologisk familie noe sted, er første steg å se gjennom evt dokumentasjon som adoptivforeldrene fikk gjennom adopsjonsprosessen, og/eller be om kopi av egen mappe hos Bufdir. Ønsker man å finne ut om der er mer informasjon om en selv i mappen hos HSF eller sentralmyndighetene i Thailand, er første steg å kontakte Verdens Barn. Våre samarbeidspartnere ønsker ikke at adopterte tar direkte kontakt med dem om dette, men at kommunikasjonen går via Verdens Barn. På denne måten vil den adopterte også kunne få veiledning fra noen som har erfaring om kultur og praksis i både i Thailand og Norge rundt adopsjon og etteradopsjon, underveis i prosessen.

Dokumentene i Thailand er som regel på Thai, og personvernhensyn gjør at utover dokumentene som ble utlevert i adopsjonsprosessen, er det ikke praksis på å gi kopi av disse til den adopterte. Om man ønsker å få mer innsyn i om der er mer opplysninger i mappen hos den instansen som formidlet adopsjonen i Thailand, er dette erfaringsmessig lettest å få dette til om man planlegger en reise til Thailand, og i god tid i forveien avtaler besøk hos vår samarbeidsorganisasjon (avtalen gjøres via Verdens Barn). Som regel avviker ikke informasjonen særlig fra det som står i adopsjonsdokumentene, men der kan være mer detaljert informasjon.

Det er fremdeles et sosialt stigma i Thailand å føde barn utenfor ekteskap, og den adopterte er ofte en godt skjult hemmelighet som bare biologisk mor og eventuelt en eller to utenom henne vet om. Grunnet dette kan ikke HSF utgi identifiserende informasjon om biologisk familie, med mindre biologisk familie samtykker til dette.

Om man ønsker å sette i gang søk etter biologisk familie via HSF, må man først gjøre følgende; signere en samtykkeerklæring på ønske av søk og hva det kan innebære, samt at man vil dekke kostnadene et evt søk kan medføre, og fremlegge kvittering på betalt gebyr for oppstart av søk. Deretter må man skrive en epost hvor man forteller litt om seg selv, og hvorfor man ønsker å søke, samt vedlegger et bilde. Saksbehandler hos Verdens Barn formidler så dette til HSF. Etter mottak går HSF gjennom den adoptertes mappe. Neste steg varierer ut fra informasjonen som ligger der. Men innebærer ofte både søk i offentlige registre, sending av brev virksomhet. Man er imidlertid veldig diskret når man forsøker å spore opp mor, så ingen utenforstående forstår hvorfor man øsker kontakt med henne. Hvor lang tid et søk tar, varierer ut fra informasjon tilgjengelig, og arbeidskapasitet hos HSF men det kan ofte ta et år eller mer. Man bør derfor være innstilt på en lang prosess. I de fleste saker via HSF finner man biologisk familie. Men det skjer også at man ikke klarer å spore dem opp, at disse ikke ønsker kontakt, eller at biologisk mor ikke lenger lever.

Etter man eventuelt oppnår kontakt, er det ønskelig at man kommuniserer gjennom saksbehandler hos HSF noen ganger, før man eventuelt avtaler et møte. De fleste biologiske mødre ønsker møte, men de fleste på nøytral grunn. En fra HSF setteradopsjonsteam arrangerer treffet, og blir med på møtet som tolk.

Informasjon om søk i forskjellige land

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00