login icon
english icon
AA

Dette er Verdens Barn

Verdens Barn er en humanitær, livssynsnøytral og politisk uavhengig organisasjon basert på medlemskap. Verdens Barn er landets eldste adopsjonsforening. Foreningen har sin opprinnelse i Norsk Koreaforening, som i 1953 ble startet av deltakere ved det norske feltsykehuset som var stasjonert i Korea under Koreakrigen. Verdens Barns primære fokus er barnets beste, og det å finne familier til barn som trenger det. Ikke alle barn med en vanskelig livssituasjon kan få et nytt hjem i utlandet. Derfor har fadderskap og hjelpeprosjekter (bistandsarbeid) fra begynnelsen av vært en viktig del av vårt arbeid.

Verdens Barn støtter med dette FNs Barnekonvensjons ”prioriterte omsorgrekkefølge”, som går ut på at barn primært skal vokse opp hos sine foreldre, eller sekundært hos andre medlemmer av den biologiske familie. Er dette ikke mulig, skal barnet forsøkes adoptert bort i hjemlandet, og dernest i et annet land. Det er videre først når internasjonal adopsjon ikke er en mulighet, at barnet skal søkes plassert på institusjon.

Haagkonvensjonen av 1993 om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner, er også et viktig fundament i Verdens Barns virksomhet. Konvensjonen gir viktige regler og føringer for hvordan samarbeidet om internasjonale adopsjoner skal foregå mellom opprinnelseslandene og mottakerlandene. Haagkonvensjonen tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon, og bygger på erkjennelsen av at barn bør vokse opp i et familiemiljø i en atmosfære av glede, kjærlighet og forståelse. Konvensjonen ble vedtatt i 1993 og ble ratifisert av Norge med virkning fra 1. januar 1998. Ved å undertegne og ratifisere konvensjonen har norske myndigheter gitt sin tilslutning til nødvendigheten av å treffe tiltak for å sikre at internasjonale adopsjoner finner sted til barnets beste, med respekt for barnets grunnleggende rettigheter.

Årsrapport 2015

Årsrapport 2016

Årsrapport 2017

Årsrapport 2018

 

Mer om Verdens Barns historie


Verdens Barn har som nevnt over sin opprinnelse i Norsk Koreaforening, som i 1953 ble startet av deltakere ved det norske feltsykehuset som var stasjonert i Korea under Koreakrigen. Norsk Koreaforening utførte blant annet et stort arbeid for bekjempelsen av tuberkulose i Korea. Foreningen formidlet også kontakt mellom nordmenn som ville adoptere barn og koreanske institusjoner som formidlet adopsjon til utlandet på 50- og 60-tallet.

Foreningens fortsatte engasjement førte til at man i 1969, som første organisasjon i Norge, fikk bevilling for adopsjonsformidling fra Korea til Norge. Da foreningen i 1978 ønsket å utvide virksomheten til flere land, ble adopsjon og hjelpearbeid skilt ut i en egen avdeling som fikk navnet Verdens Barn.

I 1989 ble Verdens Barn slått sammen med Norsk Koreaforening under navnet Verdens Barn.

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00