login icon
english icon
AA

Prosedyre for å søke biologiske slektninger i India.

Både sentralmyndighetene i India, og vår samarbeidspartnere BSSK og CWB har ansatte som jobber med etteradopsjon, som veiledning av adopterte, og søk etter biologisk familie.

Verdens Barn har foreløpig ingen erfaring med samarbeid med sentralmyndighetenes etteradopsjonsavdeling. Dette fordi så å si alle hittil som er adoptert fra India, og som har søkt etter sin biologiske familie, har vært adoptert via BSSK eller CWB. Det som står nedenfor vil derfor mest dreie seg om praksisen i slike saker hos disse to organsiasjonene. Både de og sentralmyndigehetne for adopsjon (CARA) jobber imidlertid etter samme regelverk, så mye av det som skrives vil være tilsvarende hos sentralmyndighetenes etteradopsjonsavdeling, med unntak av at sentralmyndighetene som regel ikke praktiserer oppsøkende virksomhet i samme grad som BSSK og CWB, når man søker etter biologisk familie.

Om man er adoptert fra India, og vurderer å finne ut om der er mer informasjon om en selv, eller biologisk familie noe sted, er første steg å se gjennom evt dokumentasjon som adoptivforeldrene fikk gjennom adopsjonsprosessen, og/eller be om kopi av egen mappe hos Bufdir. Ønsker man å finne ut om der er mer informasjon om en selv i mappen hos BSSK, CWB eller sentralmyndighetene i Thailand, er første steg å kontakte Verdens Barn. Våre samarbeidspartnere ønsker ikke at adopterte tar direkte kontakt med dem om dette, men at kommunikasjonen går via Verdens Barn. På denne måten vil den adopterte også kunne få veiledning fra noen som har erfaring om kultur og praksis i både i India og Norge rundt adopsjon og etteradopsjon, underveis i prosessen.

Dokumentene hos CWB og BSSK er som regel på maharathi, og personvernhensyn gjør at utover dokumentene som ble utlevert i adopsjonsprosessen, er det ikke praksis på å gi kopi av disse til den adopterte. Om man ønsker å få mer innsyn i om der er mer opplysninger i mappen hos den instansen som formidlet adopsjonen i India, er dette erfaringsmessig lettest å få dette til om man planlegger en reise til India, og i god tid i forveien avtaler besøk hos vår samarbeidsorganisasjon (avtalen gjøres via Verdens Barn). Som regel avviker ikke informasjonen særlig fra det som står i adopsjonsdokumentene, men der kan være mer detaljert informasjon.

Det er fremdeles et stort sosialt stigma i India å føde barn utenfor ekteskap, og den adopterte er ofte en godt skjult hemmelighet som bare biologisk mor og eventuelt en eller to utenom henne vet om. Avsløres denne hemmeligheten, kan den få konsekvenser for biologisk familie, selv 20-30 år etterpå. Lovverket verner derfor også om biologisk familie, og identitetsavslørense informasjon, eller kontaktinformasjon kan ikke utgis uten den det gjelder sitt samtykke. Grunnet dette kan ikke BSSK eller CWB utgi identifiserende informasjon om biologisk familie, med mindre biologisk familie samtykker til dette.

Om man ønsker å sette i gang søk etter biologisk familie via BSSK eller CWB, har førstnevnte et skjema man må fylle ut, som også inkluderer samtykke til at man vil dekke kostnadene et evt søk kan medføre, i tillegg til at man må skrive en epost hvor man forteller litt om seg selv, og hvorfor man ønsker å søke, samt vedlegger et bilde. Hos CWB gjøres bare sistnevnte.

Saksbehandler hos Verdens Barn formidler så dette til gjeldende instans. Etter mottak går instansen gjennom den adoptertes mappe. Neste steg varierer ut fra informasjonen som ligger der. Men innebærer ofte både søk i offentlige registre, sending av brev virksomhet. Man er imidlertid veldig diskret når man forsøker å spore opp mor, så ingen utenforstående forstår hvorfor man øsker kontakt med henne. Hvor lang tid et søk tar, varierer ut fra informasjon tilgjengelig, og arbeidskapasitet hos instansen kan det ta alt fra uker til år. BSSK gjør ikke søk i saker hvor det gjelder enslig mor, dersom denne ved frigiving av barnet skrev under på at hun ikke vil kontaktes om barnet søker henne på senere tidspunkt. Dette ut fra personvern og det sosiale stigmaet rundt dette. CWB gjør forsøk på søk i alle saker hvor den adopterte ønsker dette, uavhengig av bakgrunn.

Om man lykkes i søket avhenger i stor grad av informasjonen de har tilgjengelig om biologisk familie, hvor sporbar denne er, og om biologisk familie fortsatt oppholder seg i samme område som ved adopsjonen. I en del saker med kjent bakgrunn finner man biologisk familie. Men det skjer også at man ikke klarer å spore dem opp, at disse ikke ønsker kontakt, eller at biologisk mor ikke lenger lever.

Etter man eventuelt oppnår kontakt, er det ønskelig at man kommuniserer gjennom saksbehandler hos CWB eller BSSK noen ganger, før man eventuelt avtaler et møte. De fleste biologiske mødre ønsker møte, men de fleste på nøytral grunn. BSSK/CWB bistår i å arrangere treffet, og blir med på møtet som tolk.

Informasjon om søk i forskjellige land

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00