login icon
english icon
AA

Oversikt for alle landene pr. 1. januar 2013

Thailand

Spesielle krav til søkere

 • Ekteskapet bør ha vart i et par år. Det tas hensyn til samboerskap når ekteskapet har vart mindre enn 2 år.
 • Førstegangssøkere som ønsker barn 0-3 år bør gjennomsnittlig ikke være over 40 år.
 • Førstegangssøkere som gjennomsnittlig er over 40 år, må være åpne for barn som er eldre enn 3 år.
 • Det skal være mindre enn 10 års aldersforskjell mellom ektefellene.
 • Søkere bør ha en samlet årsinntekt på ca. 350.000.
 • Mulighet for adopsjon av søsken


Ventetid

 • Ca. 30-45 måneder fra godkjenning til tildeling for nye søkere hos HSF
 • Ca 3 år fra søknaden er mottatt til tildeling for nye søkere hos DSDW. Søker man om adopsjon av søsken, eldre barn eller er åpen for å adoptere barn med mindre spesielle behov, kan ventetiden frem mot tildeling være noe raskere.
 • Ca. 8-11 måneder til hentereise hos HSF
 • Ca. 2- 5 måneder til hentereise hos DSDW


Kapasitet

 • Vi kan ta inn flere søkere på Thailand

 

India

Spesielle krav til søkere

 • Ekteskapet bør ha vart i ett par år. Det tas hensyn til samboerskap når ekteskapet har vart mindre enn 2 år.
 • Ved adopsjon av barn under tre år bør søkernes kombinerte alder ikke være særlig mer enn 85 år, når søknaden sendes utlandet. Den eldste søkeren bør ikke være særlig eldre enn 45 år på samme tidspunkt
 • Eldre søkere kan søke om å adoptere barn over 3 år.
 • Enslige søkere over 30 år kan søke. Enslige søkere bør ikke være eldre enn 40 år når søknaden sendes utlandet ved adopsjon av barn under 3 år, og ikke eldre enn 45 år ved adopsjon av barn over 3 år.
 • De fleste barna som er tilgjengelig for utenlandsadopsjon har helsemessige utfordringer, og/eller er eldre enn 3 år.
 • Mulighet for adopsjon av søsken
 • Søkere må fremlegge attest på at det er svært lite sannsynlig at de kan få (flere) egenfødte barn


Ventetid

 • 12- 40 måneder
 • 6-9 måneder til hentereise


Kapasitet

 • Vi kan for tiden ikke ta imot nye søkere på India.

 

Sør-Afrika

Spesielle krav til søkere

 • Søkere må være gift i 5 år, eventuelt 5 års samboerskap hvorav minst 1 års ekteskap når søknaden sendes til utlandet.
 • Ektefellene må være kristne.
 • Foreldrenes gjennomsnittlige alder skal helst ikke overstige 39 år. Ved aldersforskjell kan den eldste av ektefellene være noe eldre.
 • Førstegangssøkere som ikke har barn fra før, samt annengangssøkere, prioriteres.
 • Søkere med egenfødt barn må vurderes individuelt, det samme gjelder søkere som har adoptert fra andre land. De som har mer enn et egenfødt barn kan ikke søke Sør-Afrika.


Ventetid

 • 24-40 måneder til tildeling
 • Ca. 2 uker til hentereise


Kapasitet

 • Vi tar imot flere søkere på Sør-Afrika.

 

Kina

Spesielle krav til søkere

Nye retningslinjer er annonsert. Disse vil bli lagt ut om kort tid.

 • Kina krever at søkerne har gjennomført adopsjonsforberedende kurs.
 • Kun gifte par kan søke. Begge ektefellene må ha fylt 30 og være under 50 år.
 • Ekteskapet må ha vart i minst 2 år. Hvis en eller begge har vært gift tidligere, må det nåværende ekteskapet ha vart minst 5 år. Det tillates kun 2 tidligere ekteskap.
 • Begge ektefeller må være psykisk og fysisk friske. De må ikke ha:
  • AIDS
  • Smittsomme sykdommer som fortsatt er på smittestadiet
  • Blindhet på ett eller begge øyne, binokulær parallakse, eller okulære proteser
  • Hørselstap på begge ørene, eller nedsatt taleevne (unntak gjøres for barn med tilsvarende tilstand)
  • Lemmer som ikke fungerer grunnet lammelser, amputasjoner eller deformasjon, eller alvorlig deformert ansikt
  • Alvorlige sykdommer som krever langvarig behandling og som påvirker forventetlevealder (feks. ondartede svulster, lupus erythematosus, nefrose, epilepsi ect.)
  • Foretatt større organtransplantasjoner for mindre enn 10 år siden
  • Shizofreni
  • Vært under medisinering for alvorlige mentale sykdommer som depresjon, manier, angstnevroser og lignende for mindre enn to år siden
  • Begge ektefellene må ha en BMI (Body Mass Index) på 40 eller lavere.
 • En av ektefellene må være i fast arbeid. Familien må ha en årsinntekt som tilsvarer 10.000 USD pr. familiemedlem inkl. fremtidige adoptivbarnet. Eventuelle velferdsytelser som stønad, pensjon, arbeidsledighetstrygd eller sosialhjelp skal ikke medregnes i familiens årsinntekt.
 • Familiens samlede nettoformue (markedsverdi på alt man eier av verdier minus gjeld) må være på minst 80.000 UDS.
 • Begge ektefeller må minimum ha fullført videregående skole eller fagutdanning på samme nivå.
 • Det må være mindre enn fem barn under 18 år i familien. Yngste barn må ha fylt ett år.
 • Ingen av ektefellene kan være domfelt for kriminelle handlinger. Søkerne vil bli individuelt vurdert i tilfeller hvor en av ektefellene erdomfelt for mindre enn tre forhold av mindre alvorlig art for mer enn ti år siden, eller er straffet for inntil fem mindre alvorlige trafikkregelovertredelser.
 • Ingen kan ha følgende bakgrunn:
  • Vold i hjemmet, seksuelle overgrep, omsorgssvikt eller barnemishandling (selv om de ikke har blitt arrestert eller tiltalt for det)
  • Ha en historie med bruk av narkotiske stoffer og medisiner mot mentale sykdommer som er vanedannende.
  • Ha en historie med misbruk av alkohol og være tørrlagt i mindre enn 10 år.
 • Paret som skal adoptere må ha god innsikt i hva internasjonal adopsjon innebærer og kunne imøtekomme behovene barnet har for en god oppvekst. De må være mentalt forberedt på risikoene som er forbundet med internasjonal adopsjon, som potensielle sykdommer, forsinket utvikling, mistilpasning etter adopsjonen osv.
 • Paret må skriftlig bekrefte at de godtar oppfølging etter adopsjonen, og at de må levere rapporter som påkrevet (1 rapport etter 6 mnd, og 1 rapport etter 12 mnd)


Ventetid

 • Ventetiden er nå på 5 år og 11 måneder og er økende.
 • Etter tildeling er det 6-8 uker til hentereise

Det antas at ventetiden vil gå ned igjen etter at de med LID før mai 2007 har fått tildeling.

 
Kapasitet

 • Vi tar imot nye søkere på Kina
 • Kravene må være oppfylt på det tidspunkt vi sender søknaden til Kina

 

Sør-Korea

Spesielle krav til søkere

 • Søkere må ha vært gift i 3 år ved tildeling.
 • Søkere må ikke ha fylt 45 år når barnet kommer til Norge.
 • Det skal være mindre enn 10 års aldersforskjell mellom ektefellene.
 • Maks 4 barn i familien fra tidligere
 • Minst en av søkerne må være norsk statsborger.
 • Søkere bør ha en samlet årsinntekt på ca.270.000.
 • Det er mulig å få barnet til Norge med eskorte.


Ventetid

 • Svært usikker ventetid


Kapasitet

Verdens Barn kan nå ta inn et begrenset antall nye søkere på Korea. Ettersom vi kun kan ta imot et begrenset antall, vil inntaket bare gjelde familier som allerede har adoptert ett eller flere barn fra Korea, samt familier der minst en av søkerne selv er adoptert fra Korea.

Samarbeidsland, kriterier og ventetider

 • Noen av reglene som våre samarbeidsland stiller er absolutte krav, andre vurderes ut fra skjønn. Det er derfor viktig at søkere som er usikre på valg av land drøfter dette med Verdens Barn.
 • Ventetiden er ”beregnet ventetid” for nye søkere, og gjelder fra papirene er oversatt og sendt til utlandet. Unntak fra dette er Sør-Korea og Sør-Afrika hvor dato for godkjenning er utgangspunktet for ventetiden.
 • Ventetiden kan være usikker og kan endre seg i løpet av adopsjonsprosessen.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00