login icon
english icon
AA

Kina

  • Gifte heterofile par og enslige heterofile kvinner kan søke.
  • Søkerne må ha fylt 30 år. aldersforskjell mellom søkere og barn skal ikke overstige 50 år. Om det er aldersforskjell mellom søkere, går man ut fra alderen til den yngste i paret.
  • Om en av søkerne aldri har vært gift tidligere, eller har en skilsmisse, skal det innestående ekteskapet ha vart i minst to år. Om en av søkerne har to sliksmisser, må det nåværende ekteskapet ha vart minst 5 år. Ingen kan ha vært skilt mer enn to ganger. Ved beregning av ekteskapslengde, kan evt samboerskap før ekteskap ble inngått medregnes.
  • Begge ektefeller må være psykisk og fysisk friske. De må ikke ha:
   • Nedsatt intellektuell fungering
   • HIV positiv, eller andre infeksjonssykdommer som er smittsomme
   • Shizofreni
   • Mentale forstyrrelser, som mani, angst, fobier, depresjon, tvangstanker og lignende. Søker(e) som har slik lidelse i mild grad, og under god kontroll av lav dose medisiner, som er vurdert av psykolog å ikke ha påvirkning på fungering og arbeidsevne, og egner seg til å oppdra et barn, og vil bli unntatt fra denne bestemmelsen.
   • Blindhet på ett eller begge øyne, eller begrenset syn på begge øyne
   • alvorlige deformasjoner i ansikt
   • Hørselstap på begge ørene, eller nedsatt taleevne (unntak gjøres ved adopsjon av barn med tilsvarende tilstand, eller dersom den ene i paret er helt frisk)
   • Lemmer eller overkropp som ikke fungerer grunnet skader, lammelser, eller deformasjon, eller alvorlig deformert ansikt
   • Alvorlige sykdommer som krever langvarig behandling (feks. ondartede svulster, lupus, nefrose, epilepsi, multippel sklerose ect.) Par hvor den ene parten er helt frisk, og den andre har en slik lidelse, men under god kontroll etter behandling, vil bli untatt fra denne bestemmelsen, dersom de kan fremlegge attest fra lege om at sykdommen ikke påvirker daglig fungering og arbeidsevne, og at de er egnet for å ivareta et barn.
   • Hudkreft, brystkreft, testikkelkreft, kreft i skjoldbruskkjertelen som har vært kurert for mindre enn tre år siden. andre typer kreft eller ondartede svulster som har vært kurert for mindre enn 5 år siden
   • Foretatt større organtransplantasjoner for mindre enn 10 år siden. Par, hvor den ene parten er helt frisk og den andre har hatt vital organtransplantasjon for mindre enn 10 år siden, vil bli unntatt fra denne bestemmelsen dersom de kan fremlegge attest fra lege om at sykdommen ikke påvirker daglig fungering og arbeidsevne, og at de er egnet for å ivareta et barn.
   • Begge ektefellene må ha en BMI (Body Mass Index) på 40 eller lavere.
   • Kortvokste. Søkere som adoptere barn med samme tilstand, eller par der den ene parten ikke er kortvokst, og ellers frisk, er unntatt denne bestemmelsen.
 • Begge ektefeller må minimum ha fullført videregående skole eller fagutdanning på tilsvarende nivå.
 • Minst en av ektefellene må være i stabilt arbeidsforhold og ha fast inntekt. Familien må ha en årsinntekt som tilsvarer 10.000 USD pr. familiemedlem inkl. det fremtidige adoptivbarnet. Familiens samlede nettoformue (markedsverdi på alt man eier av verdier minus gjeld) må være på minst 80.000 UDS.
 • Ved enslig søker skal årsinntekt være tilsvarende 10.000 USD per person i husholdningen, inkludert det fremtidige adoptivbarnet, pluss en person ut over dette (en mer enn det reelt er i familien). Familiens samlede nettoformue må være minimum 100.000 USD.
 • Eventuelle velferdsytelser som stønad, pensjon, fosterhjemsytelser, adopsjonsstøtte, arbeidsledighetstrygd trygd til ufør barn,eller sosialhjelp skal ikke medregnes i familiens årsinntekt.
 • Unntak fra overnevnte bestemmelser om årsinntekt per familiemedlem og netto formue kan gjøres vedrørende utlendinger som bor i Kina
 • Søkerne må ha nok tid og energi til å ivareta de mindreårige i familien, inkludert det fremtidige adoptivbarnet. Om søkerne er et ektepar, kan det ikke være mer enn 5 mindreårige barn i familien. Ved enslig søker må det være mindre enn 2 barn under 18 år i familien. Det yngsre barnet må ha fylt 3 år.
 • det må ha gått minst ett år fra gjennomføring av en adopsjon, før man kan søke om å adoptere et nytt barn
 • Ingen av ektefellene kan være domfelt for kriminelle handlinger, de må fremvise god moralsk karakter, rederlig fremtreden og følge lover og reguleringer.
 • Ingen kan ha følgende bakgrunn:
  • historie med vold i hjemmet, seksuelle overgrep, omsorgssvikt eller barnemishandling (selv om de ikke har blitt arrestert eller tiltalt for det)
  • historie med bruk av narkotiske stoffer inkludert opium, morfin, marihuana, kokain, heroin, amfetamin ect.
  • historie med misbruk av alkohol og være tørrlagt i mindre enn 10 år. 
 • Søkerne vil bli individuelt vurdert i tilfeller hvor en av ektefellene har inntil tre forhold på rullebladet av mindre alvorlig art, og ingen alvorlige utfall for mer enn ti år siden, eller har inntil fem mindre alvorlige trafikkregelovertredelser, uten alvorlig utfall.
 • Paret som skal adoptere må ha deltatt på adopsjonsforberedende kurs, og forventes å gi foreldreløse barn eller barn med spesielle behov et kjærlig hjem gjennom adopsjon, og sørge for å dekke behovene for å oppnå en sunn utvikling for adoptivbarnet. For å ha en god innsikt i hva internasjonal adopsjon innebærer må søkerne være mentalt forberedt på risikoene som er forbundet med internasjonal adopsjon, som potensielle sykdommer, forsinket utvikling, mistilpasning etter adopsjonen osv.
 • Paret må skriftlig bekrefte at de godtar oppfølging etter adopsjonen, og at de må levere rapporter som påkrevet (6 rapporter i løpet av de fem første årene). 
 • Søkere må selv hente barnet i Kina.

 Overnevnte regler gjelder fra 30.07.2017. Kravene må være innfritt på det tidspunktet søknaden registreres i Kina.

 133918enrik 4     133918enrik 2

 

Krav for søknad om prioritert behandling

Søkere om adopsjon fra Kina kan søke om å få fremskyndet behandling og tildeling dersom søker oppfyller ett av følgende krav:

 • Søkeren søker om å adoptere funksjonshemmede barn, eller barn som er eldre enn seks år gamle (ettersom norske myndigheter ikke gir forhåndsgodkjenning for kun å adoptere barn med spesielle oppfølgingsbehov, er ikke dette aktuelt for våre søkere).
 • Begge, eller en av søkerne er kineser(e), bosatt i utlandet.
 • Søker har jobbet, eller studert i Kina, og har sammenhengende bodd i Kina over mer enn ett år. Må fortsatt bo i Kina under søknadsprosessen.

 

Litt om Kina

Kina dekker mer enn 9.5 millioner km2 og er dermed større enn både det europeiske kontinent og USA. Landet grenser til 11 land i tillegg til Gulehavet, Østkinahavet og Sørkinahavet. Avstanden fra nord til sør er ca. 5.500 km., og avstanden fra vest til øst er ca. 5.000 km. Den 1.2 milliarder store befolkningen består i hovedsak av befolkningsgruppen Han, men det er i alt registrert 56 folkeslag. Ca. 7% av befolkningen tilhører minoritetsgrupperinger fra ulike regioner i landet.

 

Verdens Barn i Kina

Verdens Barn har samarbeidet med Kina vedrørende adopsjon siden 1990. Med dette var vi en av de første adopsjonsorganisasjoner i Europa, og den første i Norge til å formidle barn fra Kina til adopsjon. Vi er godkjent av både de norske og de kinesiske adopsjonsmyndighetene for å finne nye hjem til barn som trenger det.

 

Hvem er barna?

Fra 1980 til 2016 gjennomførte Kina en ettbarnspolitikk, for å begrense folkeveksten. Man var kun tillatt å få ett barn (to barn enkelte steder på landsbygda), og måtte ha tillatelse fra myndighetene for å bli gravid. Dersom man fødte uten tillatelse, risikerte man store bøter og utestengelse fra det offentlige liv. I tråd med lange tradisjoner ble guttebarn verdsatt høyere enn jenter. En løsning var dermed ofte å overlate de nyfødte i andres hender. Fra 2016 er det åpnet opp for at hver familie kan ha to barn. Det er fortsatt vanskelig å være enslig mor i Kina, og man risikerer store sosiale og økonomiske konsekvenser om man får mer enn to barn. For mange familier kan det være økonomisk uoverkommelig å ivareta et barn med fysiske og/eller psykiske helseutfordringer. 

Det er ikke tillatt å oppgi barn til adopsjon i Kina. Hvert år blir et stort antall barn derfor forlatt på offentlige steder som en jernbanestasjon, en busstasjon eller utenfor barnehjem. Det offentlige tar ansvar når barna blir funnet, og plasserer dem på barnehjem.

Barna blir som regel forlatt før de er fem måneder gamle, og de er et sted mellom ti måneder og tre år gamle når de blir adoptert. Tidligere var det fra Kina stort sett friske jenter som trengte ny familie via adopsjon. Nå er det minst like vanlig at det er gutter som adopteres bort. De fleste som Kina frigir til adopsjon per i dag, er barn med spesielle behov.

Det innebærer store utfordringer å oppnå like rettigheter for barn som ikke vokser opp i en familie i Kina, og de vil i mange tilfelle forsøke å skjule sin bakgrunn for resten av livet. De fleste kinesere har et positivt forhold til adopsjon, og setter pris på at disse barna kan få den omsorgen de har behov for i sine nye familier.

De fleste barna frigitt for internasjonal adopsjon fra Kina bor på barnehjem. Barnehjemmene varierer i størrelse og kvalitet. Et fåtall har hele eller deler av tiden bodd i fosterhjem. De fleste fosterhjem i Kina er enten ansatte som har barna til overnatting, mens de tilbringer dagen på barnehjemmet, eller familier tilknyttet barnehjemmet som har flere av barna boende hos seg.

 

Adopsjonsprosessen

China Center of Childrens Welfare and Adoption (CCCWA) er de sentrale myndighetenes administrasjon av adopsjoner fra hele landet. CCCWA har ansvar for alle ledd i en adopsjonsprosess. Hvert år formidler CCCWA en stor andel barn til adopsjon i utlandet. De siste årene har et flertall av disse barna vært barn med spesielle behov. CCCWA samarbeider med adopsjonsmyndigheter og formidlere i mange land verden over, samt barnehjem i alle de kinesiske provinsene.

ORDINÆR SØKNAD

Grunnet svært lange og usikre ventetider, tar vi ikke inn nye søknader vedrørende adopsjon av friske barn fra Kina. Beskrivelse av denne prossessen står likevel under her:

Vedrørende søknad om adopsjon av friske barn, blir alle adopsjonssøkere fra hele verden behandlet etter samme system fra søknaden er mottatt i Kina, frem til tildeling (unntak; se ovenfor under ”krav for søknad om prioritert behandling”). Det første som skjer etter søknaden er sendt til Kina, er at søknaden blir registrert og får en ”logg inn dato” (LID) hos CCCWA. Oversettelse av søknaden med vedlegg fra norsk/engelsk til Kinesisk foregår i Kina. Søkerne får beskjed om sin LID fra Verdens Barn så snart vi har fått beskjed om dette fra CCCWA. Denne informasjonen kan komme opptil flere måneder etter søknaden er sendt til Kina.

 

Oversikt over aktive (ikke tildelt) adopsjonssøknader sendt fra Verdens Barn til Kina: 

Saker sendtLID datoAntall
15. januar 2007 8. februar 2007 1
2. mars 2007 21. mars 2007 1

Tabell sist oppdatert 01.03.2018

Etter registrering hos CCCWA, stilles søknaden i kø for gjennomgang. Gjennomgangen er CCCWAs godkjenning av søknaden. Hvor raskt etter registrering gjennomgangen skjer, avhenger av arbeidskapasiteten til de som har denne jobben, sammen med hvor mange søknader fra hele verden som er registrert inn før egen søknad.

Når søknaden er til gjennomgang skjer det at CCCWA ber om tilleggsopplysninger om enkelte søkere. Dette kan være opplysninger som søkerne manglet i søknaden, ønske om oppdaterte opplysninger eller forhold CCCWA ønsker mer utfyllende informasjon om. Dersom man blir bedt om tilleggsinformasjon, kan man få tildeling med sin LID- gruppe, eller få tildeling med en senere gruppe. Man får ikke beskjed om hva som blir tilfellet før tildelingen for LID-gruppen foreligger. CCCWA kan avslå søknader, men i praksis er det hittil sjelden dette har skjedd for godkjente søkere fra Norge som oppfyller de formelle kravene.

De som ikke har fått spørsmål om tilleggsopplysninger, kan anse seg som ”godkjent” når CCCWA opplyser at deres LID-dato er gjennomgått. Søknaden går da videre til den avdelingen som velger ut hvilket barn de ulike familiene kan adoptere (tildeling). De som har fått spørsmål om tilleggsopplysninger, kan anse seg som godkjent dersom de ikke har hørt noe innen to uker etter CCCWA har opplyst at deres LID er gjennomgått. Vi gjentar at ingen får individuelle tilbakemeldinger om gjennomgang, med mindre man får avslag. Dersom dette skjer, tar vi kontakt umiddelbart etter dokumentene har kommet oss i hende.

Tildeling:
De adopsjonssøkerne som til enhver tid har ventet lengst og har eldst LID, er de som står for tur for tildeling. Ventetiden fra søknaden er registrert, til man får tildeling, er avhengig av hvor mange søkere fra hele verden som har registrert søknaden før en selv, og hvor mange barn som til enhver tid er tilgjengelig for adopsjon.

En tildeling betyr at Verdens Barn mottar bilder, helserapport og opplysninger om et konkret barn familien kan adoptere. Vi gjennomgår disse, samt kopierer opp dokumentene familiene skal ha, før vi kontakter de søkerne det gjelder. Så langt det er mulig, blir familiene kontaktet samme dag som tildelingene er mottatt.

CCCWA har hittil tildelt barn til søkere som har LID til og med 7. februar 2007.
(Sist oppdatert 06.02.2018) - At dette punktet er oppdatert trenger ikke bety at vi, eller familiene har mottatt tildelingen. Erfaringsmessig kan det ta alt fra noen dager opptil to uker fra CCCWA annonserer at tildelingen er gjennomført, til vi mottar barnas dokumenter og oversettelsen av disse. Vi kan ikke informere familiene det gjelder før disse dokumentene er mottatt hos oss).

120 adopsjonsorganisasjoner fra mange land samarbeider med kinesiske myndigheter vedr. utenlandsadopsjon. Alle følger det samme regelverket og får tildelinger etter samme system. Hvor mange barn Verdens Barns søkere blir tildelt fra CCCWA hver måned eller hvert år, er helt og holdent avhengig av hvor mange søkere fra oss som har sin søknad registrert hos CCCWA i det aktuelle tidsrommet som blir tildelt (LID).

I tillegg til formidling av adopsjon av barn som er ved god helse, formidler CCCWA også adopsjon av barn som har helsemessige utfordringer. Verdens Barn formidler barn med spesielle behov gjennom to ulike programmer i Kina; 72-timers programmet, og Special Focus Programmet. Vår erfaring er at det ikke nødvendigvis er store forskjeller på hvilke helsemessige utfordringer de ulike barna fra de to programmene har.

 

ADOPSJON AV BARN MED SPESIELLE BEHOV

De fleste barn som nå formidles til adopsjon fra Kina, er barn med spesielle behov. Dette inkluderer barn med helsemessige og/eller mentale utfordringer, samt eldre friske barn.

72-timers programmet
Godkjente kinasøkere som kvalifiserer for de nåværende retningslinjene for Kina, er aktuelle for å søke om å adoptere barn gjennom 72-timers programmet. Når informasjon konkrete barn foreligger, må man ofte bestemme seg raskt for å faktisk få muligheten for å adoptere dette barnet. Søkerne må derfor gjøre noe forarbeid og samle inn noen dokumenter i forkant for å være aktuelle for å vurdere konkrete barn i dette programmet.

Special Focus programmet
Alle godkjente Kinasøkere, kan søke om å adoptere barn i Special Focus programmet. Det samme gjelder godkjente søkere på andre land, som kvalifiserer for de nåværende retningslinjene i for adopsjonnsøkere på Kina. Verdens Barn har i dette programmet anledning til å reservere aktuelle barn for Verdens Barns søkere i inntil 3 måneder. Interesserte søkere har da litt bedre tid på å vurdere om dette er aktuelt for dem.

 

Alle ønsker vedrørende adopsjon av barn med spesielle behov, må godkjennes av Faglig utvalg for adopsjonssaker og CCCWA før adopsjonen kan fullføres.

 

Hentereise:
Søkere som adopterer fra Kina, må selv reise til Kina for å gjennomføre adopsjonsprosessen og hente barnet med seg hjem. Hentereisen starter 4- 6 uker etter tildeling, og varer som regel i ca to uker. Man er en drøy uke i provinsen barnet kommer fra, og en knapp uke i Beijing, Shanghai eller Guangzhou. Søkerne blir fulgt opp av erfarne guider fra Bridge of Love Adoption Services (BLAS).

Reisen til midtens rike gir dere innsyn i svært gamle og rike kulturer, med fascinerende byer, storslått natur og en enorm, svært sammensatt befolkning. I tillegg til det første møtet med deres nye barn, vil landet møte dere med mangfoldige sanseinntrykk fra den spennende kulturen barnet deres er født i.

Informasjonen om adopsjoner fra Kina er sist oppdatert 14.08.2017

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00