login icon
english icon
AA

Adopsjonsprosessen

Hos Verdens Barn får dere veiledning på hvordan dere skal gå frem i adopsjonsprosessen, om dere oppfyller kriteriene som de enkelte land setter opp og hvilke barn som blir adoptert fra de enkelte land. Ta gjerne kontakt for å få drøftet deres muligheter med en av våre saksbehandlere. Når dere har bestemt dere for å adoptere gjennom Verdens Barn, må dere melde dere inn i foreningen og sende inn et registreringsskjema. Registreringsskjemaet kan lastes ned her. Når vi har registrert dere som søkere hos oss, vil dere få tilsendt en formidlingsbekreftelse. Dere vil også få tildelt en saksbehandler som følger opp deres sak, en som kjenner adopsjonsprosessen i det landet dere ønsker å adoptere fra. På alle steg i prosessen vil saksbehandleren veilede dere om hva dere skal gjøre videre.

Utredning av adoptivsøkere

Det er Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som har ansvaret for å utrede og godkjenne adoptivsøkere.

Når Bufetat har mottatt søknaden med alle vedlegg og attester, vil fosterhjemtjenesten i regionen bli bedt om å utrede søkerne og utarbeide en sosialrapport. Søknadsskjema og liste over hvilke dokumenter dere må innhente i forbindelse med utarbeiding av sosialrapport kan lastes ned på Bufetat sin hjemmeside. Ta eventuelt kontakt med utredningsinstansen og få tilsendt søknadsskjemaet i posten.

Sosialrapporten skal beskrive hvem dere er og hvilke tanker dere har omkring barn og adopsjon. Samtidig skal den inneholde en vurdering i forhold til om dere har de ressurser som skal til for å adoptere et barn, eventuelt flere barn dersom dere har et ønske om å adoptere søsken i de tilfellene dette kan være et alternativ.

Vi vet at denne utredningen kan være noe som søkere gruer seg til på forhånd. For enkelte kan dette kanskje gjøre steget til å ta valget om adopsjon litt lengre. Vår erfaring tilsier imidlertid at de aller fleste føler seg godt ivaretatt under samtalene, og mener det er en interessant og positiv opplevelse. De aller fleste får også forhåndssamtykke til adopsjon.

Sosialrapporten har to formål. For det første skal den danne grunnlaget for vurderingen og vedtaket som fattes av Bufetat. Samtidig danner den grunnlaget for vår samarbeidsorganisasjon i utlandet sin vurdering av dokumentene og arbeidet i forhold til matchingen med et barn.

For at sosialrapporten skal gi et så riktig som mulig bilde av hvem dere er, må den/de som utarbeider sosialrapporten bli kjent med dere. På samme måte som vi ønsker en så god beskrivelse av barna som mulig, ønsker de norske og utenlandske myndigheter en best mulig beskrivelse av de vordende foreldrene. Dette for å sikre at et potensielt adoptivbarn vil få en god oppvekst hvor alle dets behov blir ivaretatt. Dere bør derfor i samtalene bidra til å få belyst og svare ærlig på alle spørsmål som saksbehandler fremlegger.

Samtalen vil blant annet omhandle tanker rundt det å adoptere, oppvekst, familie, sosialt nettverk, økonomi, boforhold, fysisk og psykisk helse, forholdet mellom dere som ektepar, beskrivelse av og relasjon til eventuelle barn som alt er i familien, erfaring med barn og tanker rundt oppdragelse av barn.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

Utreder sender sosialrapporten sammen med de dokumenter som skal vedlegges til Bufetat som skal foreta en selvstendig vurdering av dere, ut i fra retningslinjer utarbeidet av norske myndigheter, med siktemål å best mulig sikre adoptivbarnet en stabil og god omsorgssituasjon for hele oppveksten. Bufetat har i sin behandlingsprosess anledning til å be om tilleggsopplysninger, eller be om at forhold utredes ytterligere.

Adoptivbarns ressurser og ballast er svært forskjellig, og kan vanskelig generaliseres. En ting har imidlertid alle til felles; de har i sitt relativt korte liv mistet alle bånd til sitt biologiske opphav, og mistet minimum to omsorgspersoner før de kommer til sin adoptivfamilie. Mange har ikke opplevd å ha en stabil omsorgsperson og mange har ikke fått de stimuli barn trenger i forhold til sin alder og utvikling.

Myndighetene både Norge og i våre samarbeidsland er derfor opptatt av å redusere sjansen for at ett eller flere av barnets behov eller dets livsutfoldelse, av ulike grunner gjentakende må tilsidesettes i kortere eller lengre perioder, eller at barnet igjen skal risikere å miste en eller begge omsorgspersoner. Av denne grunn ønsker myndighetene gjennom denne godkjenningsprosessen å redusere risikofaktorer som for eksempel høy alder på søkerne, kroniske og fungeringsreduserende fysiske eller psykiske sykdommer, eller ustabil livssituasjon. Bufetats fokus er ikke å gi mulighet for et barn til alle voksne som ønsker det, men å sikre at utsatte barn som trenger foreldre får foreldre som best mulig er i stand til å dekke alle de behov barnet kan ha gjennom hele oppveksten, og helst litt til.

Konklusjonen Bufetat kommer frem til i form av forhåndsgodkjenning eller avslag, baserer seg på en helhetsvurdering av dere som potensielle omsorgsgivere for et adoptivbarn, både i nåtid og i et fremtidsperspektiv. Det vil i korte trekk si at deres kvaliteter på godt og vondt blir samlet sett vurdert i forhold til hvilke ressurser/kvaliteter man vurderer et barn som har hatt en annerledes start på livet vil kunne ha behov for av sine omsorgspersoner over tid (minimum 15- 20 år fremover). Dette for å best mulig sikre en positiv ivaretakelse, utvikling og livssituasjon for barnet.

Et eventuelt avslag fra Bufetat er ikke en konklusjon som sier at dere er uegnet som foreldre. Det er imidlertid en vurdering i forhold til at det er for mange risikofaktorer i deres liv sett opp mot å best mulig sikre at et adoptivbarn (med den usikre bagasjen det kan ha med seg), vil få en stabil og god omsorgssituasjon gjennom hele oppveksten, i et minimum 15- 20 års perspektiv.
 
Når Bufetat har foretatt sin vurdering, får dere tilsendt deres beslutning. Bufetat sender kopi av en eventuell godkjenning til Verdens Barn, sammen med sosialrapporten. Avslag følger andre prosedyrer – ta kontakt om dette blir aktuelt.

Saksbehandlingstiden hos Bufetat kan variere. Bufetat har en veiledende målsetning om at søknader fra førstegangssøkere skal konkluderes innen tre måneder, og fra flergangssøkere innen en måned. Av ulike grunner kan det være store variasjoner mellom regionene, fra sak til sak og på ulike tidspunkt grunnet arbeidsmengde og arbeidskapasitet. Innen noen uker etter innsending av søknaden til Bufetat, vil dere få tilsendt et brev derfra hvor de bekrefter mottakelse av søknaden, samt estimerer hvor lang tid saksbehandlingen vil ta for dere.

Klageadgang

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er øverste klageinstans i forhold til saksbehandlingen hos Bufetat.

Ved eventuelt avslag fra Bufetat, har man 3 ukers ankefrist. Anken med eventuelle vedlegg sendes til Bufetat, som foretar en ny vurdering av saken. Bufetat kan velge å omgjøre vedtaket, eller opprettholde det. Blir vedtaket opprettholdt av Bufetat, sendes anken videre til Bufdir som foretar en selvstendig vurdering av saken. Bufdir har anledning til å opprettholde eller omgjøre vedtaket fra Bufetat.

Adopsjonsforberedende kurs

Alle som søker om å få adoptere må ha gjennomført adopsjonsforberedende kurs. Kursbevis skal sendes til Bufetat før de kan fatte sin beslutning, så det er viktig at dere melder dere på et kurs snarest mulig.

Adoptivsøkere i hele landet har mulighet til å delta på adopsjonsforberedende kurs i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hensikten er å forberede adoptivforeldre slik at de står bedre rustet til å ta imot barnet. Kurset er gratis, men man må selv dekke eventuelle kostnader for reise/overnatting. Vi får mange positive tilbakemeldinger om disse kursene.

Søknaden sendes til utlandet

Når dere har blitt godkjent av norske myndigheter, kan Verdens Barns saksbehandler lose dere gjennom den videre adopsjonsprosessen. Dokumenter må samles inn, oversettes og stemples, før de er klare til å sendes til utlandet. Saksbehandleren vil hele tiden fortelle dere hvilke dokumenter dere trenger. Dere vil få beskjed om når saken deres går til utlandet og om antatt behandlingstid. Verdens Barn får etter hvert beskjed fra utlandet om hvilket barn dere kan få adoptere. Samtidig med denne beskjeden kommer en rapport og et bilde av barnet. Dette kaller vi en tildeling. Så snart Verdens Barn får beskjed om hvilket barn dere kan få adoptere, tar saksbehandleren kontakt med dere og dere kan begynne å forberede dere på den siste delen av adopsjonen.

Forlengelse av forhåndsgodkjenningen

Forhåndssamtykket for adopsjon, skal være gyldig til barnet har kommet hjem til Norge. Godkjenningen fra Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er gyldig i 3 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere toår. Etter fem år må søkerne gjennom en ny utredning og godkjenningsprosess. Skjema for søknad om forlengelse av godkjenningen er å finne på Bufdir sin hjemmeside.

Forlengelse etter 3 år

Ved søknad om forlengelse etter tre år, må oppdatert lege-, egen- og vandelsattest ligge ved, samt oppdatert formidlingsbekreftelse fra Verdens Barn(vennligst se eget punkt nedenfor om fornyet bekreftelse). Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet et skjema for forlengelse av forhåndssamtykket med ett år. Skjemaet skal sendes til Barne-, ungdoms- og familieetaten ved det regionkontoret som har gitt forhåndssamtykket. Søknadsskjema kan lastes ned her. Vi gjør oppmerksom på at lege-, egen og vandelsattest ikke kan være eldre enn 6 måneder når søknad om forlengelse sendes til Bufetat.

Forlengelse etter 5 år

Har man fått tildeling, men ikke hentet barnet hjem når forhåndssamtykket (3+2 år) går ut, kan man få en forlengelse på inntil 6 måneder, for å hente barnet hjem. Har man ikke fått tildeling før forhåndssamtykkets utgang, eller en 6. måneders forlengelse på forhåndssamtykket ikke holder i forhold til å få hentet barnet hjem, må man søke om godkjenning på nytt. Med å søke på nytt mener vi at prosessen (utredning av barenverntjenesten, skriving av sosialrapport osv) man gjennomgikk for å få første godjenning (3+2 år) må gjøres på ny. Alle dokumenter som må vedlegges den norske godkjenningsprosessen, må innhentes på ny.

Man bør ta kontakt med kommunen i god tid (minimum 3-6 måneder før inneværende forhåndssamtykke utgår). Ny sosialrapport med vedlegg bør være klar for innsendelse til Bufetat ca en måned før den inneværende godkjenningen utgår, slik at et nytt forhåndssamtykke kan gjelde fra det opprinnelige forhåndssamtykkets utløpsdato.

At søknaden skal behandles som en helt ny søknad betyr at de krav som gjelder, blant annet med hensyn til alder og helse, må være oppfylt. Opplysninger om hvor langt søkernes adopsjonsprosess er kommet i utlandet vil være relevante opplysninger i saken. Hvor stor vekt disse opplysningene vil ha, må imidlertid avgjøres konkret.

Forespørsel om fornyet formidlingsbekreftelse

Vi ber om at forespørsel om fornyet formidlingsbekreftelse gjøres per e-post til  adopsjon@verdensbarn.no. Vennligst merk forespørslene med Jnr på godkjenningen (står nederst til venstre på godkjenningen), hvilken aldersgruppe dere er godkjent for, samt adresse eller medlemsnummer.

Permisjonsregler og foreldrepenger

 

Stønadsperioden for foreldrepenger er 46 uker med 100 prosent dekningsgrad, og 56 uker med 80 prosent dekningsgrad. 10 uker er forbeholdt far (fedrekvoten) og 10 uker forbehold mor. Resten av stønadsukene kan fordeles etter eget ønske mellom foreldrene (fellesperioden). Vær oppmerksom på at totalutbetalingen for hele perioden ved 80 prosent dekningsgrad er litt lavere enn hva som vil bli utbetalt ved 100 prosent.

Man kan ta ut graderte foreldrepenger ved å motta delvis foreldrepenger i kombinasjon med delvis arbeid. Perioden med foreldrepenger forlenges ved at du får utbetalt litt mindre pr. dag over en lengre periode.

For adopterte barn kan du få kontantstøtte i opptil 11 måneder etter at stønadsperioden for fulle foreldrepenger ved adopsjon er utløpt. Dette gjelder selv om barnet har fylt eller fyller to år i løpet av denne perioden, men barnet kan ikke ha begynt på skolen.

Som andre foreldre har moren selvstendig opptjeningsrett, dvs. at det er tilstrekkelig at hun har vært i arbeid i minst 6 av de siste 10 månedene før adopsjonen. Mer informasjon om permisjonsregler og tilskudd til adoptivforeldre finnes på www.nav.no.

I følge arbeidsmiljøloven § 12-3, 2. ledd har adoptivforeldre og fosterforeldre i tillegg til vanlig permisjon, rett til to ukers permisjon i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas. Det er opp til hver arbeidsgiver om dette er med eller uten lønn.

Adoptivforeldre må selv undersøke om de har gunstigere rettigheter gjennom sine forskjellige arbeidsgivere og fagforeninger, f.eks. om det er mulig å få permisjon med lønn i forbindelse med hentereisen.

Engangsstøtte ved utenlandsadopsjon

Engangsstøtte er en økonomisk ytelse som gis til adoptivforeldre etter at barnet har kommet til Norge. Beløpet blir fastsatt av Stortinget og er i 2015 på kr. 88.370 per barn. Ordningen administreres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som sender familiene et søknadsskjema etter mottak av søknad om registrering av adopsjonen.

Man må søke om engangsstønad senest seks måneder etter omsorgsovertakelsen.

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00