login icon
english icon
AA

Barn søker foreldre

Våre samarbeidsland ber oss fra tid til annen om å finne foreldre til barn de ikke har klart å plassere hos søkere de allerede har dokumenter fra.  

Sør-Afrika

Gutt fra Sør-Afrika født i august 2017

Vi søker etter en familie til en gutt som er født august 2017. Han er født til termin, og biologisk mor benyttet ikke rusmidler under svangerskapet.

Denne gutten har en vanskelig bakgrunnshistorie. Han har forsinket motorisk utvikling. Det er gjennomført MR av hjernen, men det er ikke rapportert om unormale funn. Det er anbefalt at han får tett oppfølging av fysioterapeut.

Av hensyn til barna og deres integritet er vi sparsomme med opplysningene. Søkere som kan tenke seg å vurdere å adoptere dette barnet bes derfor ta direkte kontakt med oss. Vi kan da sende flere opplysninger.

Inntil tre familier kan få tilsendt barnets dokumenter. Informasjonen sendes i slike saker alltid anonymisert, dvs. uten navn og bilder. Dere må ta med barnets dokumenter til en lege. Dersom man ønsker det, kan legen deres i tillegg få tilsendt bilder av barnet.

Dersom man - etter samråd med lege - ønsker å adoptere barnet, må saken fremmes for «Det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker». Dette utvalget vurderer saker som angår barn med spesielle behov.

Også søkere godkjent for andre land er aktuelle. Ta kontakt med Helge Solberg på telefon 22 59 52 00 eller epost helge@verdensbarn.no for mer informasjon.  

Korea

Vi leter etter en familie til en gutt fra Sør-Korea født i august 2016.

Gutten er født i uke 38 med en fødselsvekt på 2.2 kg. EEG har påvist enkle partielle anfall, som har artet seg som rulling med øyet og ett tilfelle med skjelving i det ene benet. Gutten har stått på antiepileptika siden mai 2017 og responderer bra på dette. Denne behandlingen planlegges å avsluttes mai 2018. Noe forsinket språkutvikling, men i bedring, og aldersadekvat utvikling for øvrig. Prognose blir beskrevet som god.

Også søkere på andre land enn Korea er aktuelle, hvis man oppfyller kravene som koreanske myndigheter stiller. Ta kontakt med saksbehandler Una Sveen på telefon 22 59 52 00 eller e-post una@verdensbarn.no for mer informasjon.

-----------------------------------------

Dersom man ønsker å adoptere barn med spesielle behov, vil vi fremme saken for det Faglig Rådgivende Utvalget i Adopsjonssaker . Dette er et utvalg som er oppnevnt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og består av lege, psykolog og psykiater.

Inntil tre familier kan fremmes samtidig overfor Faglig utvalg. De anbefaler da overfor Bufdir den familien de mener er best rustet til å ta imot akkurat dette barnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00